fbpx
Intermassa - Heirweg 112 - 9190 Stekene - BTW BE 0718 742 086 - IBAN: BE55 0689 3302 5344
Peter 0490 40 66 84 - Wendy 0491 20 62 30
info@intermassa.be

ALGEMENE HUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN

Aankoop I Verkoop I Verhuur I Transport I Dienstverlening

ALGEMENE HUUR- EN VERKOOPSVOORWAARDEN INTERMASSA

VOOR HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN DE VERKOOP EN DE VERHUUR VAN GOEDEREN EN MACHINES

 • Artikel 1: Alle overeenkomsten welke tussen de firma Intermassa en de klant worden afgesloten, hetzij mondeling of schriftelijk, zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de firma Intermassa. Waar in deze voorwaarden sprake is van het begrip klant of ondergetekende wordt hieronder verstaan: de wederpartij bij alle met de firma Intermassa gesloten overeenkomsten en/of contracten.
 • Artikel 2: Elke bestelling van goederen en/of diensten betekent aanvaarding door de klant van de algemene voorwaarden van de firma Intermassa.
 • Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud verkoop: Alle goederen blijven eigendom van de firma Intermassa tot de volledige betaling van het/de verschuldigde bedrag(en).
 • Artikel 4: De B.T.W. wordt afzonderlijk op de facturen vermeld.
 • Artikel 5: De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden op betalingen, klachten, briefwisseling en dergelijke.
 • Artikel 6: Alle facturen uitgeschreven door de firma Intermassa zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene, zonder enige aftrek van korting, tenzij andere betalingscondities overeengekomen zijn en uitdrukkelijk op onze facturen van Intermassa vermeld staan. Betalingen op de maatschappelijke zetel van Intermassa kunnen cash, via payconiq en via bancontact betaald worden. Intermassa beschikt over een mobiel bancontactsysteem waardoor er ook via bancontact kan betaald worden op de leveringsplaats van de klant.
 • Artikel 7: Indien de klant het niet eens is met de door de firma Intermassa geleverde prestaties en/of diensten, of de tarifering betwist dat voor deze prestaties en/of diensten werd aangerekend, of om het even welke grief heeft aangaande de factuur die hij/zij/entiteit ontving, dient hij dit binnen de acht dagen na het verzenden van de factuur, per aangetekend schrijven aan de firma Intermassa te laten weten. Indien deze klacht niet binnen de acht dagen na het verzenden van de factuur per aangetekend schrijven door de klant verzonden wordt aan de firma Intermassa wordt de klant geacht deze factuur in zijn totaliteit aanvaard te hebben. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.
 • Artikel 8: Alle prijzen en tarieven wat betreft verkoop, verhuur, overeengekomen uurtarieven en/of levering van diensten zijn zonder enige uitzondering jaarlijks indexeerbaar op 1januari en dit met 2% en afgerond naar de hogere eenheid.
 • Artikel 9: Alle prijzen en tarieven wat betreft verkoop, verhuur, overeengekomen uurtarieven en/of levering van diensten kunnen in de loop van een overeenkomst en op elk moment worden aangepast door Intermassa, dit onder de voorwaarde dat Intermassa de klant hier minstens 1 week vooraf van verwittigd, dit slaat enkel op tariefverhogingen buiten de jaarlijkse indexering op 1januari van elk kalenderjaar (zie artikel 8). In geval van een tariefverhoging buiten de jaarlijkse indexering volgens artikel 8 algemene voorwaarden Intermassa heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen bij langlopende contracten/ overeenkomsten (langer dan 1maand)conform artikel 10.
 • Artikel 10:  Indien de klant omwille van een tariefverhoging volgens artikel 9, die in direct verband staat met een overeenkomst lopende tussen de klant en Intermassa wenst op te zeggen, dient hij binnen de 8 dagen nadat de klant door Intermassa in kennis is gesteld van de tariefverhoging, een aangetekend schrijven te sturen aan Intermassa met de duidelijke vermelding opzegging overeenkomst, de reden en de correcte beschrijving van de opgezegde overeenkomst en/of contractnummer. Dit slaat op tariefverhogingen volgens artikel 9 bij langlopende contracten/overeenkomsten, langer dan 1maand.
 • Artikel 11: Tijdelijke kortingen aan de klant kunnen ten allen tijde toegestaan worden door Intermassa voor het leveren van diensten, de verkoop en verhuur van goederen. Deze korting zal dan duidelijk vermeld staan op de factuur.
 • Artikel 12: In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.
 • Artikel 13: Bij niet-betaling van sommen en facturen binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd: -Een contractuele rente ten belope van 2,0% per maand te berekenen op de vervallen en niet betaalde sommen en facturen, te rekenen vanaf de vervaldag. Een begonnen maand wordt voor een gehele aangerekend. De contractuele rente is verschuldigd tot op het moment van de algehele betaling. -Er zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 500 euro. Deze vergoeding dient als dekking voor de bijkomende administratiekosten en extra arbeidsprestaties gemaakt door de firma Intermassa aangaande deze niet tijdig door de klant betaalde sommen. -De gerechts- en uitvoeringskosten en gemaakte advocaats- en raadplegingskosten in direct verband met de niet betaalde sommen door de klant huurder zijn voor de verliezende partij.
 • Artikel 14: Bij niet tijdige betaling van de sommen en/of de niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de firma Intermassa het recht om verdere diensten aan betreffende klant onvoorwaardelijk stop te zetten. Tevens heeft de firma Intermassa het recht om de mondelinge of schriftelijke overeenkomst(en) met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte. Intermassa is niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolg- en/of bedrijfsschade die uit deze stopzetting voortvloeit. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vooropgestelde betalingstermijn, verliest de klant huurder van rechtswege het voordeel van termijnbetalingen en zijn alle andere sommen zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar. Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot uitstel van betaling. De belasting over de toegevoegde waarde is ten allen tijde ten laste van de huurder.
 • Artikel 15: De klant geeft aan de firma Intermassa het recht om krachtens de wetsbepaling de factuur in te schrijven ter Griffie van de rechtbank van haar keuze teneinde het wettelijk voorrecht te behouden.
 • Artikel 16: Intermassa kan ten allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen, ook voor bestaande contracten en/of overeenkomsten. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk in werking treden en zullen toegepast worden op alle na wijziging te leveren diensten, verkoop- en verhuur van goederen. Deze wijzigingen zullen eveneens van toepassing zijn op reeds gefactureerde diensten en/of verkoop en verhuur van goederen, waarvan de vervaldatum van de factuur reeds verstreken is en die tot op heden onbetaald gebleven zijn, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte. Deze algemene huur- en verkoopsvoorwaarden kunnen verkregen worden op aanvraag en kunt u terugvinden op www.intermassa.be
 • Artikel 17: Beperkte garantieperiode: indien het een verkoop betreft van een tweedehands machine zal de wettelijke garantie beperkt zijn tot maximaal 1 jaar. Bij het afhalen van een hersteld toestel onder garantie dient de klant het garantiebewijs voor te leggen.~Valt NIET onder garantie:~* Schade naar aanleiding van een ongeval, verkeerde behandeling of normale slijtage.~* De installatie, de aansluiting of het gebruik ervan op een verkeerde manier door niet inachtneming van de standaardvoorschriften met betrekking tot~ veiligheid en techniek.~* Wijzigingen, regelingen of herstellingen uitgevoerd zonder het voorafgaandelijk akkoord van de verkoper.~* Verbruiksgoederen~* Transportkosten~OPM: Alle herstellingen uitgevoerd tijdens de garantieperiode verlengen in geen geval deze termijn.~OPM: De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventuele verlies ten gevolge van een herstelling.
 • Artikel 18: Tijdens de periode van herstelling van een binnengebrachte machine is geen vervangingsmachine voorzien, indien Intermassa op dat moment toch gelijkaardige machines te huur heeft staan, kan de klant een Intermassa machine huren tegen het Intermassa aangeboden tarief.
 • Artikel 19: HUUROVEREENKOMST:
 • Eigendomsvoorbehoud verhuur: alle goederen blijven eigendom van de firma Intermassa in alle gevallen waarin het een verhuring van goederen of machines betreft. Elke niet-teruggave van een gehuurd goed zal worden aanzien als diefstal en/of misbruik van vertrouwen en zal worden vervolgd door de Strafrechter.
 • Bij aanvang van de huur van goederen en machines dient een leveringsbon en/of bestelbon te worden ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.
 • De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed op de maatschappelijke zetel van Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene.
 • Een voorschot en/of waarborg is vooraf betaalbaar. Het bedrag van de waarborg en/of voorschot zal door de verhuurder Intermassa worden bepaald en is afhankelijk van het gehuurde goed en/of de vooraf voorziene huurtermijn. Zij geeft nooit recht op interesten. Het bedrag van de waarborg kan geenszins worden aanzien als voorschot op de huur. De waarborg wordt door de verhuurder terug gegeven aan de huurder op het ogenblik dat de huurder schijnbaar al zijn verplichtingen in het kader van de huurovereenkomst is nagekomen. De teruggave van de waarborg impliceert geenszins dat de verhuurder verzaakt aan enig recht of enige vordering.
 • Indien de klant huurder gebruikt maakt van onze diensten voor afleveren van de gehuurde goed(eren) of de gehuurde machine(s) zal een tarief aangerekend worden van:
 • Bij leveringen met onze eigen transportdienst met voertuigen met MTM tot 3,5T: 60euro (incl.BTW) binnen een straal van 15km van de maatschappelijke zetel van Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene (30km heen en terug). Kilometers boven die 15km zullen aangerekend worden aan 0.90euro/km (incl.BTW) heen en terug. Hier inbegrepen zijn 15minuten op de afleverplaats of afhaalplaats bij de huurder klant, alle extra wachttijden door onbereikbare werf of afleverplaats / afhaalplaats zullen aangerekend worden aan 50 euro (incl.BTW) per uur. Elk extra kwartier zal aangerekend worden aan dit tarief.
 • Bij leveringen door onze diensten van gehuurde goederen en machines met voertuigen met een MTM boven de 3,5T zal steeds offerte kunnen bekomen worden.
 • Gehuurde goederen, aanhangwagens en machines kunnen altijd zonder enige meerprijs bovenop de huurprijs afgehaald worden bij Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene en dit steeds na afspraak.
 • Bij het niet zelf terug afleveren door de klant huurder van de gehuurde goed(eren) en machine(s) op de maatschappelijke zetel van Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene dient de klant het einde van de verhuring per mail mede te delen aan Intermassa op info@intermassa.be, zo niet loopt het huurcontract door.
 • De huurprijzen in het bijzonder voor Intermassa gehuurde machines zijn gebaseerd op maximum 8 bedrijfsuren per dag. Bij overuren worden deze procentueel in meerdering gebracht. Voor machines die intensief ingezet worden (2 of 3 shiften), worden speciale prijzen berekend, gelieve ons te contacteren indien dit het geval is.
 • Alle Intermassa huurmachines, inclusief toebehoren en al wat het normaal gebruik ervan toelaat, wordt geacht conform de geldende reglementering te zijn en wordt in goede staat van werking, gereinigd, gesmeerd en 100% gevuld met de voorgeschreven brandstof aan de huurder afgeleverd.
 • De gehuurde Intermassa machine(s) en goed(eren) worden gereinigd en volgetankt terug afgeleverd. De bij te tanken brandstof door Intermassa wordt in rekening gebracht tegen de dagprijs. Supplementaire reiniging van de machine(s) en goederen wordt aan 50euro (incl.BTW) per uur aangerekend
 • Alle vermelde verkoops- en verhuurprijzen van machines en voertuigen via website, folders, brochures, en andere afficheringen zijn steeds exclusief verzekering en brandstof en verzend- en transportkosten.
 • Het gelijkvormigheidsattest, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden op de maatschappelijke zetel van Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene. In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.
 • Bij verlies van contact- en of deursleutels van het gehuurde goed of machine wordt een forfait aangerekend van 60euro (incl.BTW).
 • De huurder dient het gehuurde Intermassa goed of machine bij in ontvangst name grondig na te zien en zich van de goede werking te vergewissen. Alle klachten in verband met de ontvangen goederen en machines dienen, op straffe van verval, binnen de 24uur na ontvangst van de geleverde goederen en machine(s) per mail op info@intermassa.be te worden gemeld.
 • De huurder klant dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op het Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten  zijn voor rekening van de klant huurder.
 • Het is de huurder niet toegestaan bij huur van Intermassa  goederen en machine(s): -Aan het gehuurde Intermassa goed of machine(s) reparaties uit te voeren, dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming door Intermassa.
 • Het is de huurder niet toegestaan bij huur van Intermassa goederen en machine(s): -De gehuurde goederen en machine(s) in onderverhuring te geven, te verpanden of op enige andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
 • De verhuurder Intermassa is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, welke dan ook, ontstaan door onjuiste leveringen of fouten en gebreken in de door ons geleverde en/of gemonteerde onderdelen, respectievelijke materialen.
 • De verhuurder Intermassa kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld door de klant huurder en tegenover derden voor eender welke schade (hetzij financiële, materiële, personenschade,…enz.) ten gevolge van een stillegging van of een defect aan het gehuurde materiaal of machine.
 • Zodra de gehuurde Intermassa goederen en/of machine(s) ter beschikking zijn gesteld van de klant huurder is hij, de huurder, volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen goed of machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder Intermassa volledig te dienen vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake.
 • De klant huurder is volledig verantwoordelijk voor het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud en in het bezit hebben van de gehuurde Intermassa goederen en/of machine(s). De klant huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen of schade aan derden, door al dan niet moedwillig (vb. verkeerd gebruik, verlies van brandstof, verlies van motorolie en smeerolie, verlies van koelmiddel, overspanning, verkeerde aansluiting,…enz.).
 • De klant huurder zal het gehuurde Intermassa goed, toestel en/of machine(s) op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt. Indien aan het gebruikte Intermassa goed en/of machine(s) bepaalde risico’s verbonden zijn is de klant huurder verplicht de firma Intermassa hiervan bij aanvang van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk van in kennis te stellen.
 • Bij diefstal van de gehuurde Intermassa goed(eren), toestel(len) en/of machine(s), het vaststellen van schade of enig defect aan het gehuurde goed of machine, is de huurder verplicht Intermassa onmiddellijk en onverwijld via mail en telefonisch op de hoogte te stellen, dit met een duidelijke volledige beschrijving en dient de klant huurder onmiddellijk na vaststelling van de diefstal van de gehuurde Intermassa goed(eren), toestel(len) en/of machine(s) aangifte te doen bij een politiekantoor en hiervan bewijs af te leveren aan Intermassa.
 • Bij ontvreemding, diefstal, brand of het niet terugbrengen van het Intermassa gehuurde goed(eren), toestel(len) en/of machine(s) zullen deze worden gefactureerd aan de klant huurder aan nieuwwaarde.
 • Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de/het Intermassa gehuurde goed(eren), toestel(len), machine(s),…enz. door de klant huurder, blijft de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot op het moment waarop de betreffende gehuurde goederen en/of machine(s) weer in het bezit van de verhuurder Intermassa zijn, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen. De klant huurder is gehouden de verhuurder Intermassa schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.
 • Schade aan de Intermassa gehuurde goederen, toestel(len) en/of machine(s) veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik zoals glasbreuk, bandenschade, rupsenschade, koetswerkschade, gebroken spiegels en lichten, wordt na herstelling aangerekend. Voor het uitvoeren van deze herstellingen heeft Intermassa de volledige vrije keuze deze herstelling(en) uit te voeren in eigen werkplaats of door Intermassa aangestelde derden te laten uitvoeren. Deze kosten zullen integraal doorgerekend worden aan de klant huurder.
 • De klant huurder is verplicht op eenvoudig verzoek van de firma Intermassa, de gehuurde Intermassa goed(eren), toestel(len) en/of machines voor inspectie, onderhoud of keuring ter beschikking te stellen.
 • De overeenkomst kan steeds door Intermassa met onmiddellijke ingang worden beëindigd zonder aanmaning of ingebrekestelling in de volgende gevallen:
 •  > Ingeval van achterstal van betaling van de huurprijs.
 • > Ingeval van inbreuk door de klant huurder op één van de Intermassa  “Algemene Huur- en Verkoopsvoorwaarden” en in elk geval van zware fout of nalatigheid van de klant huurder.
 • > Wanneer door de klant huurder een gerechtelijk akkoord werd aangevraagd of de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of onder curatele wordt gesteld of zich buiten de Benelux zou vestigen. Bij het overlijden van de klant huurder. Wanneer de firma Intermassa van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte was geweest, hij de verhuurovereenkomst niet was aangegaan.
 • > De klant huurder is in al deze gevallen ertoe gehouden het Intermassa huurgoed onmiddellijk ter vrije beschikking te stellen en dit binnen de 24 uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld hetzij per mail hetzij per aangetekend schrijven. Elke vertraging zal aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire schadevergoeding van 120,00 euro (incl. BTW) per dag per gehuurd goed en dit onverminderd en bovenop de verschuldigde gebruiksvergoeding die gelijk is aan de huurprijs. De huurder klant zal alle medewerking verlenen aan de verhuurder Intermassa om zich weer in het bezit van de gehuurde Intermassa goederen, toestellen en/of machine(s) te doen stellen. De verhuurder Intermassa is niet aansprakelijk voor eender welke directe of indirecte schade of gevolgschade aan de huurder klant of derden ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.
 • Op dagen weerverlet wordt geen korting toegestaan.
 • Op dagen van verlof van de klant huurder, bouwverlof,… wordt geen korting toegestaan.
 • Bij het afsluiten van een verhuurcontract met Intermassa zal aan de klant huurder een voorschot worden gevraagd dat berekend wordt op basis van de verwachte huurtermijn. Eveneens een door Intermassa bepaalde waarborg zal dienen betaald te worden door de klant huurder bij afhaling of levering van het gehuurde Intermassa goed(eren) en/of toestel(len) en/of machine(s), de hoogte van de waarborg is vastgesteld door Intermassa per gehuurd goed.
 • BOVENOP de algemene huur- en verkoopsvoorwaarden Intermassa komt bij de HUUR van Intermassa AANHANGWAGEN EN/OF VOERTUIG: VERPLICHTINGEN HUURDER:
 • 1) De huurder erkent de aanhangwagen met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst of bestelbon of proforma, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.
 • 2) De klant huurder dient met de gehuurde Intermassa aanhangwagen en/of voertuig om te gaan zoals het een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het gehuurde voertuig of aanhangwagen en/of goederen overeenkomstig zijn bestemming gebruikt worden. Zo is het de klant huurder verboden de huur aanhangwagen en/of voertuig met een hoger gewicht te beladen dan maximaal is toegelaten, te gebruiken op een terrein waarvoor het gehuurde niet geschikt is of op een terrein waarvan huurder of bestuurder te kennen is gegeven dat betreding daarvan op eigen risico is.
 • 3) De klant huurder is gehouden de Intermassa huur aanhangwagen en/of voertuig in oorspronkelijke staat bij de verhuurder Intermassa op de Heirweg 112 te 9190 Stekene terug te bezorgen.
 • 4) Huurder is overeenkomstig wettelijke bepaling gehouden zorg te dragen dat:
 • 4.a) De lading of delen daarvan zodanig gezekerd moeten zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig en/of de aanhangwagen kunnen vallen.
 • 4.b) Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van de aanhangwagen of het voertuig vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.
 • 5) Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers de aanhangwagen en/of het voertuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.
 • 6) Het is de huurder niet toegestaan de Intermassa huur aanhangwagen en/of voertuig zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder Intermassa te verhuren.
 • 7) Het is huurder niet toegestaan de aanhangwagen en/of voertuig buiten de landsgrenzen van België te brengen, tenzij schriftelijk anders en onder eventueel door de verhuurder gestelde voorwaarden is overeengekomen met de verhuurder.
 • 8) In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de aanhangwagen en/of het voertuig, is het huurder niet toegestaan de gehuurde aanhangwagen en/of het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 • 9) De klant huurder is verplicht alle verplichtingen en verboden opgelegd door de verhuurder Intermassa “algemene huur- en verkoopsvoorwaarden” op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.
 • 10) Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, en de eventueel bij het voertuig behorende documenten (zoals het kentekenbewijs).
 • 11) Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op de gehuurde aanhangwagen en/of het voertuig te brengen of te laten aanbrengen.
 • 12) De huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke BA-verzekering van het trekkende voertuig bij huur van een Intermassa aanhangwagen, waaraan de gehuurde aanhangwagen gekoppeld en/of voortbewogen wordt met daarbij per verhuring (meldingsplicht) een geldige verzekeringsdekking voor het trekken van een aanhangwagen.
 • 13) Het is de huurder niet toegestaan het voertuig en/of de aanhangwagen ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de huurovereenkomst.